هدف ما بالا بردن سطح دانش و تکنولوژی تمام افراد اعم از دانشگاهیان و غیر دانشگاهیان می باشد.

نظرات و حمایت شما تنها دلگرمی فعالیت این سایت می باشد.

شما می توانید با فرستادن مدارهای تست شده  و تست نشده خود از ما و همچنین دیگر دانش پژوهان حمایت کنید. در قسمت ارتباط با ما می توانید این کار را انجام دهید.


شرط اول اعتماد متقابل است