این پروژه فاقد گزارش می باشد.

نام مقاله :

PREDICTION FOR SHORT-TERM TRAFFIC FLOW
BASED ON OPTIMIZED WAVELET NEURAL
NETWORK MODEL

قیمت به علت نداشتن گزارش پایین گذاشته شده.
قیمت 20 هزار تومان.

از قسمت تماس با ما این شبیه سازی را تهیه نمایید