نام پروژه :

مدل­سازی سیستم تنظیم گلوکز-انسولین با استفاده از دو تاخیر

نام مقاله :

Modeling the glucose–insulin regulatory system and ultradian
insulin secretory oscillations with two explicit time delays


حدود 83 صفحه توضیح و ترجمه و گزارش به همراه رسم اشکال

کدهای تفکیک شده

قیمت : 30 هزار تومان 

برای تهیه این پروژه با ایمیل 

gnmcoo@chmail.ir

ارتباط برقرار نمایید.