این مقاله یک مقاله فارسی داخلی می باشد به زبان فارسی 


نام مقاله :

شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از شبکه عصبی


خلاصه :

در این مقاله روشی برای شناسایی علائم راهنمایی و رانندگی با استفاده از شبکه عصبی پیشنهاد شده ، انتقال و دوران از الگوی علامت استخراج می شود که ١ است. در این روش، یک بردار ویژگی مستقل از مقیاس خصوصیت مستقل بودن از مقیاس و انتقال، برای شناسایی مورد استفاده قرار می گیرد . بردارهای ویژگی مذکور به شبکه عصبی آموزش داده می شوند و سپس شبکه عصبی برای شناسایی علائم به کار می رود. استفاده از شبکه عصبی برای شناسایی در دو مرحله انجام می گیرد؛ در مرحله اول قالب کلی علامت شناسایی می شود و در مرحله بعد خود علامت شناسایی می گردد. با توجه به خصوصیت بردار ویژگی استخراج شده از تصویر، شناسایی مستقل از اندازه علائم انجام می گیرد. دقت شناسایی سیستم برای تصاویر بدون نویز، ۹۴ درصد و برای تصاویر نویزی با نویزگوسی با میانگین صفر و واریانس ۱/۰ ،۷۰ درصد می باشد. درصورت وجود یک زاویه کوچک (کمتراز٢٠درجه) بین محور دوربین و خط عمود بر سطح تابلو نیز، سیستم قادر است شناسایی را با دقت بیش از ٧٠ درصد انجام دهد. 


قیمت مقاله 60 هزار تومان